Teichmuller Theory and related topics

 

 

August 17 - 20, 2020                   KIAS(Korea Institute for Advanced Study) 1503, Seoul

Home Home > Home

 

▶ Invited Speakers

Qiongling Li (Nankai)

Jingsong Liu (Beijing)

Kefeng Liu (UCLA)

G. Schumacher (Marburg)

Weixu Su (Fudan)

Xu Wang (Norwegian University of Science and Technology)

M. Wolf (Rice)

Yunhui Wu (Tsinghua)

S. Yamada (Gakunshuin University)

 

Organizers

Inkang Kim

Xueyuan Wan

Genkai Zhang